ഓണക്കാലത്ത് പ്രമേഹത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ?

ഡോ. എൻ.ജി. കൻജൻ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ കൺസൽട്ടന്റ് എം.ബി.ബി.എസ്, എം.ഡി (ഇന്റേണൽമെഡിസിൻ)   എല്ലാവർഷവും ചിങ്ങം ഒന്നിന് (ആഗസ്റ്റ്- സെപ്തംബർ) ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ വി​ശേഷിച്ച് മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. നാടുകാണാൻ തിരികെയെത്തുന്ന അസുര രാജാവായ മഹാബലിയെ വരവേൽക്കാനാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെ കാലം കൂടിയായിരുന്നു മഹാബലി നാടുവാണ കാലം. ആ കാലത്തിന്റെ ഓർമക്കായാണ് 10 ദിവസം നീളുന്ന ഓണാഘോഷം മലയാളികൾ കെ​ങ്കേമമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതിനുപുറമെ, ഓണം വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം കൂടിയാണ്. തൂശനിലയിൽ വിളമ്പുന്ന തുമ്പപ്പൂപോലുള്ള ചോറും പച്ചടി, […]

Read More

View 144 Views

How To Keep Your Sugar Levels In Control This Onam?

Dr. N G Kanchan Consultant – Internal Medicine MBBS, MD (Internal Medicine) Every year, South Indians and Keralites celebrate Onam in the month of Chingam (August – September). The festival is celebrated in honour of the homecoming of the demon king Mahabali. The reign of the renowned King Mahabali was known to be a golden […]

Read More

View 180 Views

Swine Flu: Causes, Symptoms, Treatment, and Preventive Measures

Dr. Adarsh Nayak Consultant Physician and Diabetologist MBBS, MD (Internal Medicine) Swine Flu: Causes, Symptoms, Treatment, and Preventive Measures The rapidly spreading swine flu (H1N1 flu) is a growing concern in India of late. After the outbreak of coronavirus and monkeypox, swine flu is hitting the country badly. Many parts of the country are reporting […]

Read More

View 221 Views

Everything About Monkeypox That You Should Be Aware Of

Dr. N G Kanchan Consultant – Internal Medicine MBBS, MD (Internal Medicine) Everything About Monkeypox That You Should Be Aware Of The recent global outbreak of monkeypox has wreaked havoc worldwide. The viral infection has spread to several countries infecting many people. On 6th May 2022, the first case of this viral disease was detected […]

Read More

View 203 Views

Find a Doctor Request an Appointment Book a Healthcheck